Optimera företagets likviditet genom att använda kassacykeln

AdobeStock_664527397.jpeg

När företag hamnar i ekonomiskt tuffa tider, kan normala leveranskedjor brytas och det kan bli svårare att få tillgång till likvida medel. Då är det klokt att se över sin kassacykel för att förbättra företagets likviditet och säkerställa stabila kassaflöden. I denna artikel förklarar vi vad en kassacykel är och ger konkreta tips för att förbättra företagets likviditet.

En översikt av likviditet och dess betydelse för företag

Likviditet är en viktig indikator på ett företags förmåga att betala sina skulder på kort sikt. Det mäts som skillnaden mellan inkomster och utgifter. Om fakturor inte betalas i tid eller om investeringar överstiger intäkterna kan företagets likviditet försämras. Likvida medel är de pengar som finns tillgängliga på företagets bankkonto eller i kassan. Nedan ges en översikt över likviditetens betydelse för ett företag.

Kassacykel

En kassacykel är den tid det tar mellan inköp av råmaterial och betalning för slutprodukten. Genom att mäta kassacykeln kan man se hur effektivt företaget använder sina tillgångar och skulder för att generera kassaflöden.

Ju mindre kassacykel desto kortare tid har företaget bundit sitt kapital. Genom att få betalt snabbt av sina kunder och samtidigt erhålla lång kredittid till sina leverantörer och lyckas uppnå en hög omsättningshastighet på sitt lager, då behålls likvida medel under en längre period i bolaget vilket ger en bättre likviditet.

Förbättra likviditeten med hjälp av kassacykelns tre nyckeltal

Kassacykeln består av tre faktorer: lagringstid, kundkredittid och leverantörskredittid. Här nedanför presenteras hur dessa nyckeltal kan bidra till att förbättra företagets likviditet.

  • Kortare lagringstid. För att uppnå en snabbare försäljningsprocess är det viktigt att sträva efter en kort lagringstid. På så sätt ökar omsättningshastigheten av lagret, vilket leder till en högre effektivitet.

  • Kortare kundkredittid. Att ha en kortare kundkredittid är också en viktig faktor för att optimera likviditeten. Företaget får snabbare betalt av sina kunder, men det är viktigt att detta görs med försiktighet för att undvika att man tappar kunder.

  • Längre leverantörskredittid. Genom att förlänga leverantörskredittiden kan företaget behålla likvida medel längre, vilket i sin tur förbättrar likviditeten och möjliggör andra investeringar

Analys av likviditet med hjälp av kassacykeln

Kassacykeln kan vara till stor nytta för att analysera likviditeten i ett företag. I Pyramid Business Studio finns möjligheten att ta ut en likviditetsprognos. Vid beräkning beaktas ingående likviditet, kundreskontra och leverantörsreskontra. Med mallar kan även andra faktorer vägas in, till exempel löneutbetalningar, lån, planerade investeringar, order- och inköpsstock och annat som inte hör till reskontran.

Nedan beskrivs hur man kan använda kassacykeln för att analysera likviditeten på ett mer djupgående sätt.

  • Trendanalys. En analys av kassacykeln över tid ger en bättre förståelse för hur nyckeltalen påverkar likviditeten. Genom att jämföra utvecklingstrender med konkurrenter kan man få en mer relevant bedömning.

  •  Jämförelse med konkurrenter och i investeringsbedömningar. En kort kassacykel indikerar ett stabilt företag med god likviditet och kan underlätta investeringsbeslut och konkurrentanalyser, till exempel vid uppköp.

  • Användbar i olika branscher. Kassacykeln kan användas för att analysera likviditeten oavsett bransch, men är särskilt användbar för återförsäljare och liknande verksamheter. En grundförutsättning är dock att företaget köper och säljer på kredit.

Viktiga åtgärder vid osäkra tider

I osäkra tider kan det vara extra viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att minimera riskerna. Nedan följer några konkreta åtgärder som kan hjälpa till att hantera osäkerhet.

Följ upp kunders och leverantörers ekonomiska situation regelbundet

För att minska risken för oväntade betalningar och leveransproblem är det viktigt att hålla koll på de viktigaste kundernas och leverantörernas ekonomiska situation. Detta bör göras åtminstone varje månad så att man kan agera i tid om det blir nödvändigt. 

Företagsupplysningen i Pyramid är framtagen i samarbete med Creditsafe och informationen hämtas från deras databaser. Kreditbevakning är en tilläggstjänst till befintligt konto hos Creditsafe i Pyramid. Med bevakning är det möjligt att automatiskt få dagliga uppdateringar på utvalda aktiebolag.

Skapa en översikt över lagerflödet och utvärdera lagerhanteringen

Vid förändrade ledtider och varierande efterfrågan kan det vara viktigt att skapa en tydlig översikt över lagerflödet och utvärdera lagerhanteringen. Detta kan hjälpa till att hantera osäkerhet och minimera risken för lagerproblem.

Behovsanalysen som finns i Pyramid Business Studio anpassar inköpsplaneringen till förändrade leveranstider och säkerställer tillräckligt med varor vid rätt tidpunkt. Med en översikt över lagerflödet optimeras inköp och försäljning för att undvika överflöd eller brist på varor vilket minskar kostnader och förbättrar effektiviteten.

Information

Publicerad 26 januari 2024
Uppdaterad 9 februari 2024

Fler nyheter