Uppdateringar i momsregler från och med 1 juli 2023: Ny mervärdesskattelag och andra lagändringar

foto_generell_613147934.jpeg

Från och med den 1 juli träder flera nya lagar och regler i kraft, såsom tillfällig skattefrihet för laddning på arbetsplatsen och avskaffad skattenedsättning för datorhallar. Här följer några exempel inom Skatteverkets områden:

Nya momsregler

En ny mervärdesskattelag har godkänts av riksdagen och kommer att ersätta den nuvarande mervärdesskattelagen. Syftet med den nya lagen är att göra reglerna lättare att förstå och tillämpa genom en omarbetning av strukturen. Språket moderniseras och anpassningar görs för att följa EU:s mervärdesskattedirektivs begrepp, struktur och systematik. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2023 och kan hittas på Svensk författningssamlings webbplats.

Tillfällig skattefrihet för laddning på arbetsplatsen

Det blir skattefritt att ladda vissa fordon vid laddningspunkter eller eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller, förutsatt att laddningen sker i anslutning till arbetsplatsen. Skattefriheten gäller för personbilar, lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder och cyklar utan att den anställde behöver beskattas för elförbrukningen. Denna bestämmelse upphör att gälla efter juni 2026.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för forskning och utveckling

Det högsta avdraget för arbetsgivaravgifter som kan göras för personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad. Det innebär att taket för nedsättning av den allmänna löneavgiften för dessa anställda höjs i samma utsträckning.

Lagändring inom sekretess

En ny bestämmelse träder i kraft som gör det möjligt för myndigheter att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till enskilda eller andra myndigheter som har i uppdrag att tekniskt bearbeta eller lagra uppgifter för den lämnande myndighetens räkning.

Skatt på energi

Den 1 juli 2023 genomförs ändringar i lagen om skatt på energi. Skattenedsättningen för datorhallar avskaffas bland annat, och den tillfälligt utökade skattenedsättningen för viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk förlängs.

Ny mervärdesskattelag

Den nya mervärdesskattelagen anpassas till EU:s mervärdesskattedirektiv. Den innebär inga större ändringar av materiell natur, men har fått en ny struktur och språket har moderniserats för att bättre passa mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik. Målet är att den nya lagen ska vara enklare att förstå och tillämpa. 

Skatt på kemikalier i viss elektronik

Den 1 juli 2023 genomförs ändringar i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Ändringarna innefattar bland annat en förenkling av avdragssystemet, där rätten till avdrag bara påverkas av om varan innehåller brom, klor eller fosfor. Samtidigt ändras avdragsnivåerna till 50 respektive 95 procent.
Läs mer här: https://skatteverket.se/omoss/pressochmedia/nyheter/2023/nyheter/nyalagarochreglerfran1juli.5.7dd11e17188c71ebf1

Information

Publicerad 10 juli 2023
Uppdaterad 10 juli 2023

Fler nyheter