Regeringen stöder förslaget om global minimiskatt för multinationella företag inom EU

foto_generell_282215472.jpeg

OECD och G20 har arbetat för att motverka skatteundandraganden och skattebaserosion, inklusive utmaningar från digitaliseringen. En av pelarna är en global minimibeskattning på 15% för multinationella företag inom EU. Sveriges regering stöder förslaget men betonar behovet av att balansera harmoniserade regler mot medlemsstaternas befogenheter och undvika dubbelbeskattning och administrativ börda. Reglerna bör vara förutsebara, proportionerliga och i linje med OECD:s modellregler.

Sedan flera år tillbaka har det pågått ett omfattande arbete internationellt inom OECD och G20, med syfte att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster genom det s.k. Inclusive Framework on BEPS (IF). En del av arbetet har varit inriktat på de utmaningar som digitaliseringen innebär för beskattningen. Arbetet har delats upp i två pelare, varav den första handlar om omfördelning av beskattningsrätt mellan stater och den andra fokuserar på att införa en global minimibeskattning som motverkar skatteundandraganden. Kommissionen har nyligen presenterat ett direktivförslag om en global minimiskatt på 15 procent för multinationella företag inom EU, som genomför de modellregler som tagits fram inom ramen för IF.

Regeringen i Sverige är engagerad i att bekämpa skatteflykt, skatteundandragande, aggressiv skatteplanering och skadlig skattekonkurrens. Därför stöder regeringen förslaget om en global minimiskatt på 15 procent för multinationella företag inom EU. Samtidigt måste nytta av att ha harmoniserade regler balanseras mot medlemsstaternas befogenheter och möjlighet att införa och behålla egna nationella regler. Direktivets förslag om en global minimibeskattning är omfattande och komplext, så det är viktigt att systemet uppnår en lämplig balans mellan komplexitet och effektivitet. Reglerna bör vara förutsebara, proportionerliga och träffsäkra, och i linje med OECD:s modellregler för en global minimibeskattning. Dubbelbeskattning och en orimlig administrativ börda för skattskyldiga, skatteförvaltningar eller andra berörda myndigheter bör undvikas.

 

Källa: riksdagen.se 23-03-16

Information

Publicerad 22 mars 2023
Uppdaterad 22 mars 2023

Fler nyheter